Son güncelleme Mart 14, 2023 tarafından Şehirlerarası Kurye

 1. Tekil kelimeler çoğul ve tam tersini içerecektir.
 2. Bu sözleşmede yer alan başlıklar yalnızca kılavuz olarak kullanılacaktır.
 3. Bu koşullarda:
  1. “Şirket”, Şehirler arası kurye ve halefleri, BT görevlileri, taşeronları ve çalışanları anlamına gelir.
  2. “Ücretler”, navlun ve müşteri tarafından yapılan ve ödenmesi gereken tüm masraflar ve para yükümlülüklerini içerir.
  3. “Müşteri”, Hizmetlerle sözleşme yapan kişi anlamına gelir ve hükümler özellikle aksini belirtmedikçe, Göndericiyi veya Göndericiyi veya onun adına hareket eden herhangi bir aracıyı içerir.
  4. “Alıcı”, bu sözleşmeye konu malın alıcısı anlamına gelir.
  5. “Gönderici”, Müşteri tarafından talebi üzerine malları sevk etmek üzere yetkilendirilen kişi anlamına gelir.
  6. “Sözleşme”, Şirket ile Müşteri arasında imzalanan tüm sözleşmeler anlamına gelir.
  7. “Eşya”, bu şartlar uyarınca taşınan eşyalar anlamına gelir.
  8. “Fatura”, elektronik veya basılı formdaki Fatura/Beyanname anlamına gelir.
  9. “Hizmetler”, herhangi bir arızi depolama dahil olmak üzere malların taşınması anlamına gelir.
  10. “Taşeron”, (a) herhangi bir devlet veya kişiyi; (b) Şirketin bu sözleşmenin konusu olan herhangi bir malın taşınmasını ayarlayabileceği herhangi bir araç tedarikçisi, yüklenici veya diğer kişi, firma veya şirket; (c) yukarıdaki (a) ve (b) maddelerinde belirtilen herhangi bir kişinin herhangi bir memuru, çalışanı, temsilcisi veya alt yüklenicisi.
 4. ORTAK TAŞIYICI DEĞİL
  1. Şirket ortak bir taşıyıcı değildir ve bu nedenle hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm eşyaların taşınması veya nakliyesi ve tüm depolama ve diğer hizmetler, yalnızca bu şartlara bağlı olarak Şirket tarafından gerçekleştirilir. Şirket, herhangi bir kişi, kurum veya şirket için eşyaların taşınmasını veya taşınmasını ve herhangi bir eşya sınıfının taşınmasını veya taşınmasını, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür bir ret için herhangi bir açıklama yapmaksızın reddetme hakkını saklı tutar.
 5. DELEGASYON YETKİLERİ
  1. Şirket, Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki yetkisini herhangi bir şekilde devretmeye açıkça yetkilidir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir alt yüklenici veya gerçek veya başka herhangi bir kişi ile bu sözleşmenin konusu olan herhangi bir malın taşınmasını ayarlayabilir. 
  2. Bu tür herhangi bir düzenleme, Müşteri tarafından malların alt yükleniciye teslim edilmesi üzerine onaylanmış sayılacak ve alt yükleniciye bu hüküm ve koşullardan Şirket kadar tam olarak yararlanma hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, bu sözleşmeyi kendi menfaati için ve ayrıca alt yüklenici için kayyum olarak yapmış sayılır.
 6. TAŞIMA YÖNTEMİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK
  1. Müşteri veya Gönderici, Şirkete karayolu, demiryolu, deniz veya hava yoluyla belirli bir taşıma yöntemi kullanma talimatı verirse, Şirket, belirtilen yöntem dışında ve tercih edilen yöntemin Şirket tarafından uygun bir şekilde benimsenememesi dışında, belirlenen yönteme öncelik verecektir. Şirket, malları başka bir yöntemle taşıyabilir veya taşıtır.
 7. TAZMİNAT 
  1. Müşteri, Müşterinin mallarla ilgili herhangi bir eylemi veya ihmali ile bağlantılı olarak Şirketi ve taşeronlarını tazmin eder.
 8. KAYIP VEYA ZARAR DURUMUNDA SORUMLULUK YOKTUR
  1. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket tarafından ihmal, haksız fiil, sözleşme veya başka herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. herhangi bir nedenle nakliye veya depolamada. 
  2. Şirket’in sorumlu bulunması halinde, zararın sınırı ya hizmetin yeniden sağlanması, teslimat ücretinin iadesi ya da hizmetin sağlanması için yapılan ücretin iki katını geçmemek üzere tazminatın ödenmesi olacaktır.
 9. TESLİMAT NOKTASINDA İMZA ALINMASI
  1. Şirket, bu amaçla gönderen tarafından Şirkete verilen adrese malları teslim edebilir ve bu adreste herhangi bir kişiden bir makbuz veya teslim belgesi aldığı takdirde Şirket işbu Sözleşmeye uygun olarak malları teslim etmiş sayılır. mallar için
 10. ÇIKIŞ YETKİSİ
  1. Gönderici, Şirkete malları güvenli bir yerde bırakma yetkisi verdiğinde, Şirket bunu riski Müşteriye ait olmak üzere yapar.
 11. TESLİMATTA ÖDEME TAHSİLİ
  1. Mallar, Şirket’in Müşteri veya başka herhangi bir kişi adına teslimatta nakit tahsilat veya diğer ödemeler için hiçbir sorumluluk kabul etmemesi koşuluna bağlı olarak Şirket tarafından kabul edilir.
 12. TESLİMATIN YAPILMADIĞI DURUMLARDA EK GECİKMELERE VE ÜCRETLERE NEDEN OLABİLİR
  1. Malların Alıcısı, normal ticaret saatlerinde veya belirtilen saatte hazır bulunmazsa veya Şirket, teslimatı gerçekleştirmek için Alıcının tesisine gelir ve Şirket’in dışında herhangi bir nedenle söz konusu tesiste zamanında teslimatı gerçekleştirmekte gecikirse Şirket, teslimat gerçekleşene kadar yapılan her arama ve herhangi bir gecikme süresi için ek bir ücret alma hakkını saklı tutar.
 13. PAKETLEME SORUMLULUĞU
  1. Malların paketlenmesine ilişkin sorumluluk, Müşterinin yazılı talimat verdiği durumlar dışında Müşteriye aittir ve masrafları yalnızca Müşteriye ait olmak üzere ve o sırada yürürlükte olan malların paketlenmesi, taşınması ve teslimine ilişkin Eyalet ve Federal yasalara uygun olarak ve Şirketin makul veya gerekli olduğunu belirlediği bu tür koşullar. 
  2. Müşteri, herhangi bir konteynırın, ambalajın veya paletin Alıcının herhangi bir gerekliliğine uygunluğundan ve bunlara uyulmaması nedeniyle Şirket tarafından yapılan tüm masraflardan sorumlu olacaktır.
 14. SİGORTA YOK
  1. Şirket, Müşterinin yararına malları sigortalamayacaktır.
 15. DÜRÜSTÜ ÖDENEK
  1. Şirket, Müşteri adına ve Şirket için doğrudan bu çalışanlara yapılan herhangi bir ödemenin taşeronlarından veya çalışanlarından herhangi biri tarafından kaybından veya dürüst olmayan bir şekilde tahsis edilmesinden sorumlu olmayacaktır. 
  2. Müşteri, bu şekilde kaybedilen veya dürüst olmayan bir şekilde el konulan herhangi bir meblağ için Şirketi tazmin edecektir.
 16. UYGUN ÜCRETLER
  1. Müşteri, herhangi bir nedenle yapılan tüm uygun masraflardan Şirkete karşı sorumlu olacak ve sorumlu olmaya devam edecektir. Yükleme veya boşaltmada Şirketin temerrüdü dışında meydana gelen herhangi bir gecikme ile ilgili olarak Şirket tarafından bir ücret alınabilir. 
  2. Aracın yüklenmesi veya boşaltılması ile ilgili işçilik, masraf ve sorumluluk Müşteriye aittir. Şirket, kendisine göre makul veya gerekli olduğu görüşünde, rezerve edilen hizmeti değiştirme ve Müşteriden ücret alma hakkını saklı tutar.
 17. MALLARIN UYGUN DEĞERLENDİRMESİ
  1. Şirket, navlunu ağırlık ölçümüne veya değerine göre ücretlendirebilir ve herhangi bir zamanda yeniden tartabilir, yeniden değerlendirebilir veya yeniden ölçebilir ve ek navlun için orantılı olarak ücret alabilir.
 18. KARAYOLU VE HAVA YÜKÜCÜ KÜB DÖNÜŞÜMÜ
  1. Tüm karayolu, deniz ve hava gönderileri, hangisi daha büyükse, metreküp veya ölü ağırlık başına ücretlendirilir.
 19. PALET VE PAKETLEME CİHAZLARININ SORUMLULUĞU
  1. Şirket, paletleri veya diğer herhangi bir paketleme aracını veya malzemesini yalnızca paletler, paketleme aracı veya malzemesiyle ilgili tüm ücretlerin Müşteri tarafından ödenmesi koşuluyla ve Şirketin herhangi bir palet, ambalajın alınması için imza atması durumunda kabul eder.
  2. Diğer malzemeler için bunu yalnızca onlar ve bunlar üzerindeki navlun için tüm sorumluluğu kabul eden Gönderici adına yapar. Paletlerin iadesi konusunda firma sorumluluk kabul etmez.
 20. REZERVASYON SIRASINDA HAZIRLANAN NAKLİYE
  1. Ücretler, Müşterinin Şirketten hizmetleri sağlamasını talep ettiği andan itibaren uygulanacaktır.
  2. Şirket, Müşterinin hizmetleri iptal etmesi durumunda iptal ücreti alma hakkına sahiptir.
 21. MAL ÜZERİNDEKİ REHİN
  1. Müşterinin, Şirket tarafından verilen herhangi bir hizmet için Şirket’e ödenmesi gereken ücretleri yedi (7) günden az olmamak üzere bilinen son adresine yazılı olarak bildirmek veya bir başkent gazetesinde ilan etmek suretiyle makul bir talep üzerine ödememesi halinde, Bu sözleşme ile Şirket, bu kişinin mülkiyetinde bulunan mallarının tamamını veya bir kısmını alıkoyabilir ve satabilir ve satış gelirlerinden.
  2. Bu sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm masrafları, kişinin alıkoyulması ve satışı ile ilgili masraflarla birlikte geri alabilir. malları satar ve bundan sonra satıştan doğan fazla paraları ve mallardan satılamayanları hak sahibine verir. 
  3. Bu tür herhangi bir satış, bu tür bir alıkoyma ve satış hizmeti için ödenmesi gereken veya ödenmesi gereken ücretlere halel getirmez.
 22. ÖDENMEME DURUMUNDA TÜM ÜCRETLERİN HEMEN MUCADELE GEÇMESİNE VE ÖDENMESİNE NEDEN OLUR
  1. Müşterinin herhangi bir ücreti vadesinde ödememesi durumunda, Müşterinin Şirket nezdinde yaptığı diğer tüm masraflar, bu masraflarla ilgili olarak vadesi geçmiş olsun veya olmasın herhangi bir kesinti veya talep olmaksızın derhal muaccel hale gelecektir. Şirket indirimli fiyatları iptal edebilir ve ödenmemiş ücretleri yeniden hesaplayabilir.
 23. TEHLİKELİ VEYA TEHLİKELİ MADDE YOK
  1. Müşteri, patlayıcı, yanıcı veya başka türlü tehlikeli veya zarar verici malları, bu malların tam tanımını sunmadan taşımayı teklif etmeyecektir ve bunu yapmadığı takdirde, malların neden olduğu tüm kayıp ve hasarlardan Müşteri sorumlu olacaktır.
  2. Müşteri, malların niteliği, ambalajlanması, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili tüm yasalara uyduğunu garanti eder.
 24. GÖNDERİCİNİN YETKİLİ TEMSİLCİSİ
  1. Malları taşıma veya sevk edilmek üzere Şirkete teslim eden kişi, bu sevkiyatı Müşteri adına imzalamaya yetkilidir.
 25. MALLARIN KÖKESİ
  1. Müşteri, işbu taşıma sözleşmesinin konusu olan herhangi bir mal veya mülkün sahibi veya sahibinin yetkili temsilcisi olduğunu Şirket nezdinde garanti eder ve bu sözleşmeyi akdetmekle Müşteri, Alıcının sözleşme koşullarını kabul eder: Gönderenin adına hareket ettiği kişiler için iyi.
 26. ŞİRKET KAYIP, ZARAR VEYA DOLAYLI KAYIPTAN SORUMLU DEĞİLDİR
  1. Yasaların izin verdiği azami ölçüde Şirket, taşınan mal veya ticari eşyanın (soğutulmuş, dondurulmuş, soğutulmuş veya Şirketin ihmali, hatalı eylemi veya temerrüdü ya da başka herhangi bir nedenden dolayı taşıma sırasında veya depoda bozulabilir mallar). Şirket, kayıp veya hasardan sorumlu bulunması durumunda, yalnızca nakliye ücreti kadar sorumlu olacaktır.
 27. İHLAL SÖZLEŞMEYİ GEÇERSİZ KILMAZ
  1. Yukarıdaki şartlarla Şirkete tanınan tüm haklar, muafiyetler ve sorumluluk sınırlamaları, Şirket veya başka herhangi bir kişi tarafından sözleşmenin veya buradaki diğer koşulların ihlaline bakılmaksızın, her koşulda tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. bu tür hükümlerin yararı.
 28. BÖLÜNEBİLİR HÜKÜMLER
  1. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya hükmünün herhangi bir bölümünün uygulanamaz olması durumunda, bu uygulanamazlığın söz konusu hükmün veya buradaki diğer herhangi bir hükmün diğer herhangi bir bölümünü etkilemeyeceği burada kabul edilmiştir.
 29. ŞİRKETİN ORİJİNAL TALİMATLARDAN SAPMA YETKİLERİ
  1. Müşteri, Şirket’in mutlak takdirine bağlı olarak, şartlara göre makul veya gerekli kabul edilebilecek, malların olağan rotasından veya taşıma tarzından herhangi bir sapmaya izin vermiş kabul edilecektir.
 30. MÜŞTERİ KREDİ KURUMU BİLGİLERİNE ERİŞİM İZİN VERMEYİ KABUL EDER 
  1. Müşteri, Şirketin Müşteriye kredi imkanları sağlayıp sağlamayacağına karar verebilmesi ve bu sözleşmenin Müşteriye kredi imkanları sağlayıp sağlamayacağına karar verebilmesi için Şirketin kredi raporlama kuruluşları tarafından sağlanan bilgilere ve talep edebileceği diğer yerlere erişmesine izin vermeyi ve bu sözleşmenin kanıtı olduğunu ve onaylamak için kullanılabileceğini kabul eder. Müşterinin yetkisi.
 31. GİZLİLİK POLİTİKASI 
  1. Müşteri, Müşteri hakkındaki veya Müşteriden gelen bilgilerin Şirketin Gizlilik Bildirimi uyarınca toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul eder.
 32. MÜŞTERİ MASRAFLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN MAKUL TÜM MASRAFLARI ÖDEMEYİ KABUL EDER
  1. Müşteri, belgelerin kopyaları için Şirket tarafından yapılan masraflar da dahil olmak üzere Şirket, çalışanları ve acenteleri tarafından verilen herhangi bir hizmet için Şirket tarafından ödenmesi gereken ve ödenmesi gereken ücretlerin tahsil edilmesi için Şirket tarafından yapılan tüm gerekli ve makul masrafları ve masrafları ödemeyi kabul eder. avukat ve müvekkil bazında alacak tahsili ajansı maliyetlerini ve yasal maliyetleri harmanlamak ve teslim etmek için harcanan zaman.
 33. HESAP GECİKMİŞSE YÖNETİM ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR
  1. Müşteri, hesabın vadesinin geçmesi durumunda askıya alınabileceğini ve işlem koşulları içinde getirilene kadar National Australia Bank kredili mevduat oranı artı %2 oranında haftalık bir yönetim ücreti alınabileceğini kabul eder.
  2. Şirketin ticaret koşulları kesinlikle 14 gündür ve tüm hesaplar $AUD olarak ödenebilir.
 34. MÜŞTERİ KAZANAN FİRMANIN ALT YÜKLENİCİLERİ 
  1. Müşteri, kendi adına veya herhangi bir kişi, firma veya şirketin vekili veya temsilcisi olarak, doğrudan veya dolaylı olarak veya herhangi bir menfaat sıfatıyla, Şirketin alt yüklenicisinden herhangi bir iş yapmasını istememeyi veya herhangi bir şekilde ikna etmemeyi işbu belge ile taahhüt eder. Alt yüklenici Şirket için görevleri yerine getirmeye devam ederken ve bundan sonraki altı (6) aylık bir süre boyunca kendisi veya Şirket dışında başka herhangi bir kişi veya kuruluş adına.
 35. MÜŞTERİ YETKİLİ TEMSİLCİ TALİMATLARI İÇİN ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ
  1. Şirket, Müşteri ile bir kredi hesabı veya teslimatta nakit dışında başka bir ödeme yöntemi yoluyla ertelenmiş ödeme için bir düzenlemeye göre mal taşımayı kabul ettiğinde, bu kredi yalnızca Müşteriye ve kişisel olarak Müşterinin kullanımı için verilir ve yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, Müşterinin herhangi bir ortağı veya çalışanı tarafından kullanılamaz.
  2. Müşteri tarafından Şirket’in bu tür talepleri kabul etmeye yetkilendirdiği bir kişinin talebi üzerine Şirket tarafından herhangi bir mal taşımacılığı üstlenildiğinde, Müşteri bu tür malların taşınması ve Şirkete ait bir fatura, bu tür bir yükümlülüğün kesin kanıtı olacaktır.
 36. DEĞİŞEN KREDİ VADELERİ
  1. Şirket zaman zaman standart kredi şartlarını değiştirebilir ve bu değişen şartlar veya şartlar, değiştirilen ödeme şartlarının kamuya duyurulmasından ve tadil edilen şart ve koşulların taşıyıcının web sitesine yerleştirilmesinden sonra gerçekleşen tüm işlemler için geçerli olacaktır. ve Müşteriye faturası hakkında bilgi vermek.
 37. 28 GÜN GEÇERLİ OLAN FİYATLARA GST DAHİL DEĞİLDİR
  1. Şirket, ücretlerini veya ücretlendirme yöntemini Müşteriye bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir ve Şirket tarafından verilen herhangi bir ücret tarifesi, fiyatların verildiği tarihten itibaren 28 gün geçerli olacaktır. Fiyatlara GST dahil değildir. Herhangi bir vergi veya harç ek bir ücret olarak tahsil edilecektir.
 38. TEKLİFİN KABUL EDİLMESİ
  1. Müşteri, Şirketi hizmet sağlamakla görevlendirerek, bu koşulların Şirkete ve müşteri tabanına, güven ve bilgi sahibi kişiler ve şirketler tarafından erozyona uğramasına karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlandığını kabul eder.
 39. ARABULUCULUK
  1. Anlaşmazlık durumunda, taraflardan herhangi biri, aksi kararlaştırılmadıkça, Victoria Hukuk Enstitüsünden taraflara eşit maliyetle bir arabulucu atamasını isteyebilir.
 40. YETKİ ALANI
  1. Taraflar, aksi kararlaştırılmadıkça, Victoria Eyaleti Mahkemelerine başvurmayı kabul ederler.
 41. DEĞİŞİK SÖZLEŞME ŞARTLARINA YETKİ
  1. Yazılı olarak yapılmadıkça ve Şirket adına Şirket yetkilisi tarafından imzalanmadıkça, Şirket bu koşulları değiştirdiği iddia edilen herhangi bir sözleşme ile bağlı olmayacaktır.
 42. RİSK 
  1. Sevk tarihinden itibaren:
   1. mallar tamamen Müşterinin riskindedir; Ve
   2. Malların herhangi bir şekilde kaybolması veya hasar görmesi veya bozulması riski, ne sebeple olursa olsun, Müşterinin sorumluluğunda olacaktır.
 43. TALEPLER
  1. Müşteri şunları sağlayacaktır:
   1. mallar teslimattan hemen sonra incelenir;
   2. teslimattan itibaren 14 gün içinde herhangi bir kusur veya hasarı Şirkete bildirin.
  2. Müşteri, Madde 47.2’ye uygun olarak Şirket’i yasaların izin verdiği azami ölçüde bilgilendirmezse, başka hiçbir iddia dikkate alınmayacaktır.
 44. GARANTİLER
  1. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, taraflar veya temsilcileri arasındaki müzakerelerde söylenen veya yazılan herhangi bir şeyden Şirket adına hiçbir garanti, koşul, açıklama veya beyan verilmemiştir veya ima edilmemiştir veya verilmemiştir veya ima edilmeyecektir. 
  2. Malların veya Hizmetlerin durumu, kalitesi veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni herhangi bir yasal veya diğer garanti, koşul, açıklama veya beyan açıkça hariç tutulmuştur. Bu şartlar ve koşullardaki hiçbir şey, herhangi bir yasa veya diğer geçerli kanunlar tarafından zorunlu olarak ima edilen herhangi bir garanti veya koşulu askıya almaz veya hariç tutmaz.
  3. Bir Sözleşme, değiştirildiği şekliyle 1974 tarihli Ticari Uygulamalar Yasasında veya ilgili veya benzer Eyalet veya Bölge mevzuatında (“Yasalar”) tanımlandığı şekilde bir tüketiciye mal veya hizmet tedariki teşkil ediyorsa, Sözleşmede yer alan hiçbir şey herhangi bir şeyi kısıtlamaz veya değiştirmez. Sözleşme ve Mallar veya Hizmetler ile ilgili olarak Kanunlar veya bunlardan herhangi biri uyarınca geçerli olan veya Müşteriye tanınan koşul, garanti veya diğer yükümlülükler yasa dışıdır. 
  4. Müşterinin maruz kalabileceği veya maruz kalabileceği herhangi bir dolaylı kayıp da dahil olmak üzere, bu tür herhangi bir koşulun, garantinin veya diğer yükümlülüğün ihlaline ilişkin Şirketin yegane sorumluluğu sınırlı olacaktır (bu hüküm ve koşullarda özellikle belirtilen kapsam dışında) ve Tedarikçinin seçimine bağlı olarak, Hizmetlerin yeniden sağlanmasına veya Hizmetlerin yeniden sağlanmasına ilişkin maliyetin ödenmesine.
ilginizi çekebilir>  İzmir Şehirlerarası Kurye

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir